خدمات آزمایشگاهی

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه پتروپالایش نیک یزد

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه پتروپالایش نیک یزد مطابق استانداردهای ملی و بین المللی

 • آزمون
 • چگالی
 • نقطه اشتعال به روش باز
 • نقطه اشتعال به روش بسته
 • تقطیر در اتمسفر
 • شاخص ستان
 • گوگرد کل
 • مرکاپتان
 • میزان رنگ
 • آزمون گرانروی
 • اندازه گیری اکتان به روش INFRARED
 • خوردگی نوار مس
 • اندازه¬گیری میزان بنزن، آروماتیک و الفین با استفاده از دستگاه GC-FID
 • شناسایی و اندازه¬گیری ترکیبات اکسیژن¬دار به روش طیف سنجی مادون قرمز
 • استاندارد ملی
 • INSO 197
 • INSO 198
 • INSO 19695
 • INSO 6261
 • INSO 8525 ASTM
 • INSO 8402 ASTM
 • INSO 9379 ASTM
 • INSO 203,2932
 • ISIRI 340
 • ISIRI 336
 • INSO 9362 ASTM
 • استاندارد بین المللی
 • ASTM D1298
 • ASTM D92
 • ASTM D93
 • ASTM D86
 • D4737
 • D4294
 • D3227
 • ASTM D1500, 156
 • ASTM D445
 • INFRARED
 • ASTM D130
 • ASTM D6730
 • D5845